#:92 chlebov�� sk������, restaurovan��

Popis:  zpt