#:66 vitrina 2. dv����ov��, restaurovan��

Popis:  zpt