#:277 komoda 4 z��suvkov�� s prosklenn��m n��stavcem, restaurov��no

Popis:  zpt