hodiny n��st��nn��, 2. z��va��ov��, pendlovky, funk��n��