��et��zov�� foliov�� typu Schwarzwald - Bavorsko, p��vodn�� bezv.stav