psac�� st��l do prostoru, s 1 z��suvkou, restaurov��no