truhla /N��KOLIK PODOBN��CH, V P��V. STAVU NA SKLAD��/