Psac�� st��l prostorov��, v��. k��esla /foto ��. 63/